Poslání

Ekonomie a příbuzné disciplíny patří dlouhodobě k nejatraktivnějším oblastem vysokoškolského studia. Projevuje se to jak v celkovém počtu studentů a absolventů v národním měřítku, tak i velikostí a významem ekonomických fakult v rámci jednotlivých univerzit. Asociace děkanů ekonomických fakult zastřešuje tento významný segment vysokého školství a umožňuje představitelům ekonomických fakult pravidelně diskutovat o dalších směrech rozvoje a spolupracovat v jejich prosazování. Činnost asociace vede k naplňování následujících cílů:

 • Koordinovat komunikaci mezi představiteli ekonomických fakult.
 • Formulovat společná stanoviska a postup členských fakult v zásadních otázkách vývoje vysokého školství v Česku.
 • Spolupracovat v rozvoji studijních programů a zvyšování kvality výukové činnosti.
 • Sdílet zkušenosti z akreditačního procesu a systému řízení a zajišťování kvality.
 • Podporovat rozvoj výzkumu a mezifakultní vědecké spolupráce.
 • Napomáhat mobilitám mezi ekonomickými fakultami.
 • Přispívat k rozvoji internacionalizace ekonomického vysokého školství.
 • Vytvářet podmínky pro lepší spolupráci ekonomických fakult s aplikační sférou.
 • Vyhodnocovat systém financování vysokých škol a ekonomických fakult a výsledky jejich hospodaření.
 • Prezentovat společné zájmy společenských věd a disciplín ve vazbě na rozpočty VŠ a hodnocení ekonomické náročnosti tohoto typu studií.
 • Posílit úlohu ekonomických fakult v naplňování třetí role univerzit.
 • Iniciovat společné rozsáhlejší projekty nejen na národní úrovni, ale i ve vazbě na širší mezinárodní týmy.
 • Sdílet best practices z oblasti výuky, vědy i tzv. ostatních činností v rámci ekonomického vzdělávání a příbuzných oborů, které ekonomické fakulty zabezpečují.

PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ ASOCIACE

 1. Členství
  • Zakládajícími členy asociace se stávají děkani přítomní na ustavujícím zasedání.
  • Přijetí dalšího člena je podmíněno souhlasem nadpoloviční většiny všech členů asociace.
  • Členství v asociaci je svázáno s výkonem funkce děkana. Po ukončení působení na pozici děkana přechází členství v asociaci automaticky na nového děkana příslušné fakulty.
 1. Výkonný výbor
  • Řídícím a koordinačním orgánem asociace je čtyřčlenný výkonný výbor.
  • Členy výkonného výboru jsou předseda asociace, místopředseda asociace a dva členové asociace, jejichž fakulty v daném roce pořádají zasedání asociace.
  • Předseda a místopředseda asociace jsou voleni na zasedání asociace. Zvolen je kandidát, pro nějž se vysloví nadpoloviční většina všech členů asociace.
  • Funkční období předsedy a místopředsedy asociace je jeden rok, přičemž stejná osoba může tyto pozice zastávat maximálně dvě funkční období za sebou.
  • Členové výkonného výboru reprezentují asociaci navenek a zastupují asociaci v jednáních s partnery a dalšími organizacemi.
 1. Zasedání
  • Zasedání asociace se koná zpravidla dvakrát ročně.
  • Organizace zasedání je zcela v kompetenci pořádající fakulty. Pořádající fakulta rovněž nese náklady spojené s organizací zasedání.
  • Plán zasedání s určením pořádající fakulty se stanovuje s dostatečným předstihem, minimálně však jeden rok dopředu.
  • Programovou náplň zasedání připravuje výkonný výbor.
  • Asociace v případě potřeby přijímá závěry ze svých zasedání. Za schválený se považuje závěr, pro nějž se vysloví nadpoloviční většina všech členů asociace.
 1. Prezentace
  • Hlavním kanálem prezentace činnosti asociace jsou webové stránky www.dekanief.cz.
  • Kompletní správu webových stránek asociace zajišťuje fakulta předsedy asociace.
  • Členové asociace zajistí informovanost o činnosti asociace na webových stránkách a sociálních médiích svých fakult.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Děkanem fakulty se rozumí také ředitel vysokoškolského ústavu či institutu, jehož výuková a vědecká činnost je převážně zaměřena na oblast ekonomie.
  • Tato pravidla mohou být měněna pouze na zasedání asociace. Jakákoliv změna pravidel je schválena, pokud se pro ni vyjádří nadpoloviční většina všech členů asociace.